Anunt sustinere concurs pentru posturi temporar vacante medici medicina generala din reteaua scolara [30.10.2013]

Click pe acest link pentru vizualizarea anuntului oficial ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul temporar în Bucureşti, Str. Sf Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la concurs următoarele posturi temporar vacante pentru reteaua cabinetelor medicale şcolare de medicină generală: 4 posturi temporar vacante de medici de medicină generală: Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu", Colegiul Tehnic Mecanic Griviţa, Grădiniţa nr.44, Şcoala Gimnazială nr.179- sector 1, temporar vacant până la 16.07.2014 (1 normă) Liceul Teoretic Lucian Blaga - sector 2 - temporar vacant până la 1.06.2014 (1/2 normă) Grădiniţa nr.239, Liceul Tehnologic "Eiie Radu", Liceul Tehnologic Nicolae Teclu -sector 3, temporar vacant până la 31.05.2014 (1 normă) Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Grădiniţa Hillary Clinton, Grădiniţa nr.217, Liceul Tehnologic Sf.Antim lvireanu, Şcoala Gimnazială nr.169, Şcoala Gimnazială nr.193- sector 6 temporar vacant până la 22.07.2014 (1 normă)   Condiţii generale de participare la concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice de participare la concurs: a) Absolvent de facultate de medicină generală Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs; b) copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copie documente care să ateste nivelul studiilor (diplomă de liceu, diplomă de licenţă, diploma de specialitate/de medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie) ; d) copie carnet de muncă,conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, e) cazier judiciar; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate tip A5, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului; g) certificat de membru CMR în termen de valabilitate; h) asigurare de malpraxis în termen de valabilitate; i) curriculum vitae. Concursul se va desfăşura în data de 11.12.2013, ora 10:00. Locul de desfășurare al concursului va fi anunțat pe site-ul www.assmb.ro în data de 02.12.2013. Termenul limită de înscriere va fi data de 13.11.2013, ora 14:00, dosarul de concurs urmând să fie depus la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii. Înscrierea candidaților se va face pe post. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor se va afişa în data de 18.11.2013. Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de medic medicină generală se va desfășura în 3 (trei) etape, şi anume: 1. selecţia dosarelor de înscriere (18.11.2013); 2. proba scrisă (11.12.2013); 3. interviu (13.12.2013). Tematica și bibliografia sunt disponibile pe site-ul www.assmb.ro. Informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se pot obţine de la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii.